سلام
برنامه فوتسال
ساعت 20:30 الی 22
مجموعه ورزشی کارگران
میدان فردوسی